Disclaimer Meubelaanbiedingen.nl

Ondanks de zorg die door Meubelaanbiedingen.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden producten besteed wordt, kan Meubelaanbiedingen.nl niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een groot deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Meubelaanbiedingen.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Meubelaanbiedingen.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Meubelaanbiedingen.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die het product aanbiedt. The WebStudio of een van haar werkmaatschappijen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Meubelaanbiedingen.nl.

Alle informatie binnen de site van Meubelaanbiedingen.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Meubelaanbiedingen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden ge-plaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

Het doel van Meubelaanbiedingen.nl is een ontmoetingsplaats te zijn voor kopers (lees; bezoekers van de site/consumenten) en verkopers (lees; adverteerders / detaillisten) van meubilair en aanverwante producten. Meubelaanbiedingen.nl zal nooit een partij of bemiddelaar zijn tussen koper en adverteerder en kan derhalve ook nooit aansprakelijk worden gesteld ingeval tussen een koper en een adverteerder een geschil ontstaat. Ook zal Meubelaanbiedingen.nl nooit gevraagd kunnen worden te bemiddelen ingeval een geschil is ontstaan tussen een koper en een adverteerder.

Meubelaanbiedingen.nl is een activiteit van The WebStudio.

Alle gebruikers van Meubelaanbiedingen.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

© 2004 - 2019 Meubelaanbiedingen.nl
Alle rechten voorbehouden

Ga naar deze website Ga naar deze website Ga naar deze website